Regulamin
§ 1 Dane firmy
1. FH GABA Adam Chybiński znajduje się pod adresem ul. Leśna 3 , 87-103 Brzoza Poland NIP: 879 231 20 20
2. Firma jest producentem wszystkich rzeczy oferowanych w e-sklepie: www.woodenheaven.pl .
3. Wszelkie informacje wysyłane do : www.woodenheaven.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego na strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez : www.woodenheaven.pl i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z Klientem.

§ 2 Składanie zamówień
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.woodenheaven.pl lub poprzez adres e-mailowy woodenheaven@wp.pl .
3. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
4. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianego produktu.

§ 3 Zmiana danych i anulowanie zamówienia
1. Od chwili zamówienia do momentu zlecenia wysyłki produktu przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany danych do wysyłki lub umieszczenia na fakturze.
2. Kupujący może zrezygnować lub wprowadzić zmiany do zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mailową woodenheaven@wp.pl w tytule „REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA” lub „ZMIANA DO ZAMÓWIENIA”.
4. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji bądź zrealizowane.

§ 4 Realizacja zamówień
1. Przyjęcie zamówienia następuje po wysłaniu przez kupującego poprawnie wypełnionego Formularza Zamówień (Konfigurator) znajdującego się na stronie www.woodenheaven.pl
2. Zamówienia będą realizowane wg konfiguracji klienta (dopuszczalna różnica w wymiarach to 1cm). Nie dotyczy zamówień w niestandardowych wymiarach, ustalane indywidualnie z klientem. 3. Realizacja zamówień odbywa się za kolejnością ich wpływu.
4. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są wyłącznie mailowo pod adresem: woodenheaven@wp.pl .

§ 5 Ceny
1. Zamieszczone na stronie Sklepu (www.woodenheaven.pl) produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
3. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.woodenheaven.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
4. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Na poczet realizacji Kupujący może wpłacić całość ceny produktu lub częściową zaliczkę i płatność przy odbiorze.
6. Kupujący może dokonać Płatności Online za pomocą systemów PAYPAL, PAYU(telefonem, kartą, szybkim przelewem) lub zwykłym przelewem na konto bankowe Firmy. Dane do płatności są dostępne po dokonaniu zamówienia.
7. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na łamach Strony.

§ 6 Dostawa i odbiór
1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ok. 10-14 dni od momentu złożenia zamówienia – chyba, że Sprzedawca zaznaczy inaczej.
2. Wszystkie dostawy są realizowane możliwie w najkrótszym czasie oraz są uzależnione od dostępności towaru. Dostarczenie niektórych produktów może nastąpić w 3-5 dni roboczych.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu adres. 4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich dostarczonych paczek czy nie zawierają uszkodzeń mechanicznych przy kurierze. 5. Reklamacja na uszkodzenia transportowe może być złożona za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. 6. Podstawą do złożenie reklamacji do firmy kurierskiej jest wypełniony protokół zdawczo odbiorczy przy kurierze (zdjęcia uszkodzeń będą dodatkowym dowodem).

§ 7 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7.1 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
1. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 Wykorzystanie cookies
1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie hasła podczas korzystania z Serwisu, pozwalają zachować bezpieczeństwo oraz analizować sposób użytkowania Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Uzyskane przez Operatora informacje Cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.
3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

§ 9 Newsletter
1. Użytkownik może otrzymywać cykliczny newsletter, poprzez wprowadzenie danych (imienia, adresu e-mail) w formularzu oznaczonym nazwą „Newsletter”.
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne. 3. Użytkownik wprowadzając dane wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i innych produktach na wskazany adres e-mail.
4. Chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego bądź na adres e-mailowy woodenheaven@wp.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w witrynie www.woodenheaven.pl produktów były zgodne z rzeczywistością.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Firmy.
3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny www.woodenheaven.pl lub za pośrednictwem adresu e-mail woodenheaven@wp.pl oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tej witryny, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru.
4. Właściciel Firmy ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
5. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
7. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy drogą e-mailową.

I. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przetwarzanie ich jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
2.1. w formie pisemnej na adres: FH GABA Adam Chybiński ul. Leśna 3 , 87-103 Brzoza Poland
2.2. drogą e-mailową na adres: woodenheaven@wp.pl
3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
V. PLIKI „COOKIES”
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies”znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”:„sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania(opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.woodenheaven.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/